Річний звіт емітента цінних паперів за 2020 рік

20.04.2021 р.

Завантажити документ


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

19.04.2021 р.

1 Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: Акціонерне товариство «Завод «ТОЧМАШ»
 2. Організаційно-правова форма: приватне акціонерне товариство
 3. Місцезнаходження емітента: 08401, м. Переяслав, вул. Петропавловська, 34
 4. Код за ЄДРПОУ емітента: 19277566
 5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (04567) 5-38-93; факс: (04567) 5-38-87
 6. Електронна поштова адреса: ohtina@tehnoprom.com.ua
 7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.tochmash.com.ua
 8. Вид iнформацiї: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

2. Текст повiдомлення:

Загальними зборами акцiонерiв АТ "Завод "ТОЧМАШ" 16.04.2021 р. прийнятi наступнi рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв:

1) предмет правочинів: укладання правочинів, що пов’язані з передачею в забезпечення як цілісного майнового комплексу АТ «Завод «ТОЧМАШ» так і окремих його частин та(або) обладнання заводу; гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 100 000 тис. грн.; вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11831,1 тис.грн.; співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 845,23%; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 44 038 639 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для прийняття рiшення: 43 059 881 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 43 059 881 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 акцiй; додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства: вiдсутнi.

2) предмет правочинів: продаж та/або передача активiв до статутного капiталу iнших пiдприємств; гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 100 000 тис. грн.; вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11831,1 тис.грн.; співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 845,23%; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 44 038 639 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для прийняття рiшення: 43 059 881 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 43 059 881 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 акцiй; додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства: вiдсутнi.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління: В.І. Артазей 16.04.2021р.

Завантажити документ


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

19.04.2021 р.

1 Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: Акціонерне товариство «Завод «ТОЧМАШ»
 2. Організаційно-правова форма: приватне акціонерне товариство
 3. Місцезнаходження емітента: 08401, м. Переяслав, вул. Петропавловська, 34
 4. Код за ЄДРПОУ емітента: 19277566
 5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (04567) 5-38-93; факс: (04567) 5-38-87
 6. Електронна поштова адреса: ohtina@tehnoprom.com.ua
 7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.tochmash.com.ua
 8. Вид iнформацiї: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повiдомлення:

Загальними зборами акціонерів АТ «Завод «ТОЧМАШ» 16.04.2021 р. прийняті наступні рішення про зміну складу посадових осіб емітента:

переобрано: Бояршина Миколу Івановича, на посаду члена Наглядової ради, представника акціонера-юридичної особи ТОВ «УКРМОТО» (код ЄДРПОУ 32671424, частка акцій у статутному капіталі 75,43%), терміном на три роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі 0,143%. Протягом останніх п’яти років обіймав посади: члена Наглядової ради, Голови Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На засіданні Наглядової ради 16.04.2021 р. Бояршина Миколу Івановича обрано Головою Наглядової ради.

переобрано: Артазея Андрія Івановича, на посаду члена Наглядової ради, представника акціонера-юридичної особи ТОВ «УКРМОТО» (код ЄДРПОУ 32671424, частка акцій у статутному капіталі 75,43%), терміном на три роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Протягом останніх п’яти років обіймав посади: члена Наглядової ради, Голови Наглядової ради, Генерального директора. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

переобрано: Валієва Сергія Робертовича, на посаду члена Наглядової ради, представника акціонера-юридичної особи ТзОВ ІК «Атланта» (код ЄДРПОУ 20148696, частка акцій у статутному капіталі 0,28%), терміном на три роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Протягом останніх п’яти років обіймав посади: члена Наглядової ради, Голови Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління: В.І. Артазей 16.04.2021р.

Завантажити документ


Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

19.04.2021 р.

Завантажити документ


Інформація щодо річних загальних зборів акціонерів


15.04.2021 р.

Завантажити документ

АТ "Завод "ТОЧМАШ", відповідно до частини четвертої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства", інформує, що за даними переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства "Завод "ТОЧМАШ", складеного ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 12 квітня 2021 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 56 976 240 шт., в тому числі голосуючих – 44 038 639 шт.


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АТ «Завод «ТОЧМАШ» (ідентифікаційний код 19277566)

16.03.2021 р.

Завантажити документ

Аціонерне товариство «Завод «ТОЧМАШ» (надалі Товариство) місцезнаходження: 08401, Київська обл., м. Переяслав, вул. Петропавлівська, 34, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «16» квітня 2021 року об 11 годині за адресою: Київська обл., м. Переяслав, вул. Петропавлівська, 34, адміністративний корпус, кабінет заступника Голови Правління.

Проект порядку денного (переліку питань що виносяться на голосування) зборів разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

На час проведення загальних зборів обрати лічильну комісію в складі: голова лічильної комісії Охтіна Катерина Сергіївна, члени лічильної комісії: Бічев Володимир Федорович, Миколаєнко Сергій Олексійович.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення:

 1. Обрати Бояршина Миколу Івановича головою загальних зборів, секретарем загальних зборів обрати Гавриша Василя Івановича.
 2. Затвердити наступний регламент роботи та порядок проведення загальних зборів: Доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин, виступи і відповіді на питання - до 3 хвилин, довідки - до 1 хвилини. Всі запитання і пропозиції стосовно питань порядку денного надавати в момент розгляду таких питань тільки у письмовій формі. Учасники та присутні на зборах можуть висловлюватися з місця тільки з дозволу голови загальних зборів.
 3. Порядок голосування з питань порядку денного загальних зборів: голосувати за допомогою бюлетенів, форми і тексти (зміст) яких (з проектами рішень, з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування) затверджені рішенням Наглядової ради.

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 та 2020 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

Проект рішення:

 1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності АТ «Завод «ТОЧМАШ» за 2019 рік.
 2. Визнати роботу Правління за результатами діяльності Товариства в 2019 році задовільною.
 3. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності АТ «Завод «ТОЧМАШ» за 2020 рік.
 4. Визнати роботу Правління за результатами діяльності Товариства в 2020 році задовільною.

4. Звіт Наглядової ради про роботу за 2019 та 2020 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

Проект рішення:

 1. Звіт Наглядової ради АТ «Завод «ТОЧМАШ» про роботу за 2019 рік затвердити.
 2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами діяльності в 2019 році задовільною.
 3. Звіт Наглядової ради АТ «Завод «ТОЧМАШ» про роботу за 2020 рік затвердити.
 4. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами діяльності в 2020 році задовільною.

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії про підсумки роботи за 2019 та 2020 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

Проект рішення:

 1. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про підсумки роботи АТ «Завод «ТОЧМАШ» за 2019 рік затвердити.
 2. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про підсумки роботи АТ «Завод «ТОЧМАШ» за 2020 рік затвердити.

6. Затвердження річного звіту, балансу та фінансової звітності Товариства за 2019 та 2020 роки.

Проект рішення:

 1. Затвердити річний звіт, баланс та фінансову звітність АТ «Завод «ТОЧМАШ» за 2019 рік.
 2. Затвердити річний звіт, баланс та фінансову звітність АТ «Завод «ТОЧМАШ» за 2020 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках.

Проект рішення:

Інформацію про результати фінансово-господарської діяльності АТ «Завод «ТОЧМАШ» у 2019 та 2020 роках прийняти до відома. Збитки Товариства, отримані за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 та 2020 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

8. Затвердження прийнятих органами управління рішень та вчинених правочинів.

Проект рішення:

 1. Затвердити рішення Наглядової ради АТ «Завод «ТОЧМАШ», прийняті за період з 24 квітня 2019 року по 15 квітня 2021 року.
 2. Затвердити правочини, вчинені виконавчим органом АТ «Завод «ТОЧМАШ» за період з 24 квітня 2019 року по 15 квітня 2021 року

9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Проект рішення:

 1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «Завод «ТОЧМАШ» протягом року, що пов’язані з передачею в забезпечення як цілісного майнового комплексу АТ «Завод «ТОЧМАШ» так і окремих його частин та(або) обладнання заводу. Встановити, що гранична сукупна вартість цих правочинів, становить не більше ніж 100 (сто) млн. грн.
 2. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «Завод «ТОЧМАШ» протягом року, що пов’язані з відчуженням активів заводу, шляхом їх продажу та(або) шляхом передачі їх до статутних капіталів господарських товариств згідно переліку. Затвердити перелік активів, які доцільно реалізувати та (або) передати до статутних капіталів господарських товариств (додається до протоколу). Встановити, що гранична сукупна вартість цих правочинів, становить не більше ніж 100 (сто) млн. грн.
 3. Уповноважити Наглядову раду АТ «Завод «ТОЧМАШ» приймати рішення щодо погодження та контролю дій Правління при укладанні зазначених в п.1 та п.2 правочинів згідно чинного законодавства та кон’юктури ринку. При передачі активів до статутних капіталів господарських товариств, уповноважити Наглядову раду АТ «Завод «ТОЧМАШ» погоджувати установчі документи та рішення цих господарських товариств, в тому числі погоджувати назву, місцезнаходження та види діяльності товариств, розмір їх статутного капіталу, розміри та вартість внесків учасників, кандидатури керівників, надати повноваження підписувати протоколи зборів засновників.
 4. Надати Голові Правління АТ «Завод «ТОЧМАШ» Артазею В.І. повноваження від імені АТ «Завод «ТОЧМАШ» вчиняти правочини і підписувати всі необхідні документи, пов’язані з рішеннями, зазначеним в п.1 та п.2, за погодженням з Наглядовою радою АТ «Завод «ТОЧМАШ», в тому числі видавати довіреності на підписання цих документів.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

В зв’язку з закінченням терміну повноважень відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі та припинити повноваження її членів: Артазея Андрія Івановича; Бояршина Миколи Івановича; Валієва Сергія Робертовича.

11. Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення з цього питання порядку денного загальних зборів не надається відповідно до частини третьої (п.5) Закону України «Про акціонерні товариства» в зв’язку з тим, що обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

12. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.

 1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.
 2. Уповноважити Голову Правління Артазея Василя Івановича підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів(від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів);

- До дати проведення зборів надавати письмові запитання Товариству щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів та отримати від Товариства письмову відповідь на ці запитання;

- Вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів). Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також передбачену законодавством України інформації про кандидата, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

- Ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- Отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 до дати проведення зборів);

- Оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Від дати отримання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства в кабінеті заступника Голови Правління у робочі дні, робочий час та в день проведення зборів. Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером на його письмовий запит при пред'явленні документа, що посвідчує особу та виписки з рахунку в цінних паперах. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Артазей В.І. Довідки за телефоном: (04567) 5-38-93; (044) 467-66-48. Контактна особа: Гавриш В.І. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:www.tochmash.com.ua.

table

Реєстрація учасників зборів 16 квітня 2021 р. з 10-15 до 10-45 за адресою проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 12 квітня 2021 року (станом на 24 годину).

Для участі у загальних зборах необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу (паспорт), та довіреність на право участі та голосування на зборах, або документи, що підтверджують право особи діяти без довіреності.

Довіреність на право участі та голосування на зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність може містити завдання щодо голосування. У разі відсутності завдання представник акціонера голосує на зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі і голосування на зборах декільком своїм представникам та у будь-який час може відкликати чи замінити свого представника на зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган акціонерного товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі в зборах Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

За даними переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 01.03.2021 р. статутний капітал Товариства представлений лише простими іменними акціями загальна кількість яких складає 56 976 240 шт., в тому числі голосуючих – 44 038 639 шт.


Повідомлення про відкладення зборів

08.04.2020 р.

Завантажити документ

Наглядова рада АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОЧМАШ" щодо проведення річних загальних зборів, що скликаються на 22.04.2020 р. повідомляє наступне:

Відповідно до обмежувальних заходів встановлених Постановою Кабінету Міністрів України "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 11 березня 2020 р. №211 (в редакції затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2020 року №255) до 24.04.2020 р. забороняється (зокрема) проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування (...).

Таким чином, відповідно до зазначеної постанови, проведення річних загальних зборів що скликаються на 22.04.2020 р., заборонено і відкладається на невизначений термін.

Відповідно до п.10 Розділу XVII. "ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ" закону України "Про акціонерні товариства" (із змінами внесеними Законом України від 30 березня 2020 року N 540-IX): тимчасово, у зв'язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), норми статті 32 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо строків проведення річних загальних зборів акціонерів не застосовуються у 2020 році. Річні загальні збори акціонерів за результатами 2019 фінансового року мають бути проведені у строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), якщо інше не буде встановлене чинним законодавством України.

На час проведення загальних зборів обрати лічильну комісію в складі: голова лічильної комісії Охтіна Катерина Сергіївна, члени лічильної комісії: Бічев Володимир Федорович, Миколаєнко Сергій Олексійович.

Про скликання річних загальних зборів акціонери будуть повідомлені додатково, в порядку визначеному чинним законодавством.


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АТ «Завод «ТОЧМАШ» (ідентифікаційний код 19277566)

18.03.2020 р.

Завантажити документ

Акціонерне товариство «Завод «ТОЧМАШ» (надалі Товариство) місцезнаходження: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Петропавлівська, 34, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «22» квітня 2020 року об 11 годині за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Петропавлівська, 34, адміністративний корпус, кабінет заступника Голови Правління.

Проект порядку денного (переліку питань що виносяться на голосування) зборів разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

На час проведення загальних зборів обрати лічильну комісію в складі: голова лічильної комісії Охтіна Катерина Сергіївна, члени лічильної комісії: Бічев Володимир Федорович, Миколаєнко Сергій Олексійович.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення:

 1. Обрати Бояршина Миколу Івановича головою загальних зборів, секретарем загальних зборів обрати Гавриша Василя Івановича.
 2. Затвердити наступний регламент роботи та порядок проведення загальних зборів: Доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин, виступи і відповіді на питання - до 3 хвилин, довідки - до 1 хвилини. Всі запитання і пропозиції стосовно питань порядку денного надавати в момент розгляду таких питань тільки у письмовій формі. Учасники та присутні на зборах можуть висловлюватися з місця тільки з дозволу голови загальних зборів.
 3. Порядок голосування з питань порядку денного загальних зборів: голосувати за допомогою бюлетенів, форми і тексти (зміст) яких (з проектами рішень, з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування) затверджені рішенням Наглядової ради.

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

 1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності АТ «Завод «ТОЧМАШ» за 2019 рік.
 2. Визнати роботу Правління за результатами діяльності Товариства в 2019 році задовільною.

4. Звіт Наглядової ради про роботу за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

 1. Звіт Наглядової ради АТ «Завод «ТОЧМАШ» про роботу за 2019 рік затвердити.
 2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами діяльності в 2019 році задовільною.

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії про підсумки роботи за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про підсумки роботи АТ «Завод «ТОЧМАШ» за 2019 рік затвердити.

6. Затвердження річного звіту, балансу та фінансової звітності Товариства за 2019 рік

Проект рішення:

Затвердити річний звіт, баланс та фінансову звітність АТ «Завод «ТОЧМАШ» за 2019 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

Проект рішення:

Інформацію про результати фінансово-господарської діяльності АТ «Завод «ТОЧМАШ» у 2019 році прийняти до відома. Збитки Товариства, отримані за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

8. Затвердження прийнятих органами управління рішень та вчинених правочинів.

Проект рішення:

 1. Затвердити рішення Наглядової ради АТ «Завод «ТОЧМАШ», прийняті за період з 24 квітня 2019 року по 21 квітня 2020 року.
 2. Затвердити правочини, вчинені виконавчим органом АТ «Завод «ТОЧМАШ» за період з 24 квітня 2019 року по 21 квітня 2020 року.

9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Проект рішення:

 1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «Завод «ТОЧМАШ» протягом року, що пов’язані з передачею в забезпечення як цілісного майнового комплексу АТ «Завод «ТОЧМАШ» так і окремих його частин та(або) обладнання заводу. Встановити, що гранична сукупна вартість цих правочинів, становить не більше ніж 50 (п’ятдесят) млн. грн.
 2. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «Завод «ТОЧМАШ» протягом року, що пов’язані з відчуженням активів заводу, шляхом їх продажу та(або) шляхом передачі їх до статутних капіталів господарських товариств згідно переліку. Затвердити перелік активів, які доцільно реалізувати та (або) передати до статутних капіталів господарських товариств (додається до протоколу). Встановити, що гранична сукупна вартість цих правочинів, становить не більше ніж 50 (п’ятдесят) млн. грн.
 3. Уповноважити Наглядову раду АТ «Завод «ТОЧМАШ» приймати рішення щодо погодження та контролю дій Правління при укладанні зазначених в п.1 та п.2 правочинів згідно чинного законодавства та кон’юктури ринку. При передачі активів до статутних капіталів господарських товариств, уповноважити Наглядову раду АТ «Завод «ТОЧМАШ» погоджувати установчі документи та рішення цих господарських товариств, в тому числі погоджувати назву, місцезнаходження та види діяльності товариств, розмір їх статутного капіталу, розміри та вартість внесків учасників, кандидатури керівників, надати повноваження підписувати протоколи зборів засновників.
 4. Надати Голові Правління АТ «Завод «ТОЧМАШ» Артазею В.І. повноваження від імені АТ «Завод «ТОЧМАШ» вчиняти правочини і підписувати всі необхідні документи, пов’язані з рішеннями, зазначеним в п.1 та п.2, за погодженням з Наглядовою радою АТ «Завод «ТОЧМАШ», в тому числі видавати довіреності на підписання цих документів.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів(від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів);

- До дати проведення зборів надавати письмові запитання Товариству щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів та отримати від Товариства письмову відповідь на ці запитання;

- Вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів). Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також передбачену законодавством України інформації про кандидата, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

- Ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- Отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 до дати проведення зборів);

- Оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Від дати отримання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства в кабінеті заступника Голови Правління у робочі дні, робочий час та в день проведення зборів. Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером на його письмовий запит при пред'явленні документа, що посвідчує особу та виписки з рахунку в цінних паперах. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Артазей В.І. Довідки за телефоном: (04567) 5-38-93; (044) 467-66-48. Контактна особа: Гавриш В.І. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:www.tochmash.com.ua.

table

Реєстрація учасників зборів 22 квітня 2020 р. з 10-15 до 10-45 за адресою проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 15 квітня 2020 року (станом на 24 годину).

Для участі у загальних зборах необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу (паспорт), та довіреність на право участі та голосування на зборах, або документи, що підтверджують право особи діяти без довіреності.

Довіреність на право участі та голосування на зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність може містити завдання щодо голосування. У разі відсутності завдання представник акціонера голосує на зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі і голосування на зборах декільком своїм представникам та у будь-який час може відкликати чи замінити свого представника на зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган акціонерного товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі в зборах Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

За даними переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 24.02.2020 р. статутний капітал Товариства представлений лише простими іменними акціями загальна кількість яких складає 56 976 240 шт., в тому числі голосуючих – 43 988 452 шт.


Річний звіт емітента цінних паперів за 2018 рік

28.04.2019 р.

Завантажити звіт


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

26.04.2019 р.

1 Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Завод "ТОЧМАШ"
 2. Організаційно-правова форма: приватне акціонерне товариство
 3. Місцезнаходження емітента: 08401, Київська обл., м.Переяслав-Хмельницький, вул.Петропавловська, 34
 4. Код за ЄДРПОУ емітента: 19277566
 5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (04567) 5-38-93; факс: (04567) 5-38-87
 6. Електронна поштова адреса: ohtina@tehnoprom.com.ua
 7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.tochmash.com.ua
 8. Вид iнформацiї: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

2. Текст повiдомлення:

Загальними зборами акцiонерiв АТ "Завод "ТОЧМАШ" 24.04.2019 р. прийнятi наступнi рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв:

I) предмет правочину: укладання договору поруки iз передачею активiв в заставу; гранична сукупнiсть ринкової вартостi правочинiв: 50000 грн.; вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 13253 тис.грн.; спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 377,27%; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 43 988 452 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для прийняття рiшення: 43 075 902 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 43 075 902 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 акцiй; додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства: вiдсутнi.

II) предмет правочину: продаж та/або передача активiв до статутного капiталу iнших пiдприємств; гранична сукупнiсть ринкової вартостi правочинiв: 50000 грн.; вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 13253 тис.грн.; спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 377,27%; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 43 988 452 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для прийняття рiшення: 43 075 902 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 43 075 902 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 акцiй; додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства: вiдсутнi.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління: В.І. Артазей

Завантажити документ


Інформація щодо річних загальних зборів акціонерів

23.04.2019 р.

АТ "Завод "ТОЧМАШ" , відповідно до частини четвертої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства", інформує, що за даними переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства "Завод "ТОЧМАШ", складеного ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 18 квітня 2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 56 976 240 шт., в тому числі голосуючих – 43 988 452 шт.

Завантажити документ


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АТ «Завод «ТОЧМАШ» (ідентифікаційний код 19277566)

21.03.2019 р.

Завантажити документ

Акціонерне товариство «Завод «ТОЧМАШ» (надалі Товариство) місцезнаходження: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Петропавлівська, 34, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «24» квітня 2019 року об 11 годині за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Петропавлівська, 34, адміністративний корпус, кімната №210.

Проект порядку денного (переліку питань що виносяться на голосування) зборів разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

На час проведення загальних зборів обрати лічильну комісію в складі: голова лічильної комісії Охтіна Катерина Сергіївна, члени лічильної комісії: Бічев Володимир Федорович, Миколаєнко Сергій Олексійович.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення:

 1. Обрати Бояршина Миколу Івановича головою загальних зборів, секретарем загальних зборів обрати Гавриша Василя Івановича.
 2. Затвердити наступний регламент роботи та порядок проведення загальних зборів: Доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин, виступи і відповіді на питання - до 3 хвилин, довідки - до 1 хвилини. Всі запитання і пропозиції стосовно питань порядку денного надавати в момент розгляду таких питань тільки у письмовій формі. Учасники та присутні на зборах можуть висловлюватися з місця тільки з дозволу голови загальних зборів.
 3. Порядок голосування з питань порядку денного загальних зборів: голосувати за допомогою бюлетенів, форми і тексти (зміст) яких (з проектами рішень, з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування) затверджені рішенням Наглядової ради.

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

 1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності АТ «Завод «ТОЧМАШ» за 2018 рік.
 2. Визнати роботу Правління за результатами діяльності Товариства в 2018 році задовільною.

4. Звіт Наглядової ради про роботу за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

 1. Звіт Наглядової ради АТ «Завод «ТОЧМАШ» про роботу за 2018 рік затвердити.
 2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами діяльності в 2018 році задовільною.

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії про підсумки роботи за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про підсумки роботи АТ «Завод «ТОЧМАШ» за 2018 рік затвердити.

6. Затвердження річного звіту, балансу та фінансової звітності Товариства за 2018 рік

Проект рішення:

Затвердити річний звіт, баланс та фінансову звітність АТ «Завод «ТОЧМАШ» за 2018 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Проект рішення:

Інформацію про результати фінансово-господарської діяльності АТ «Завод «ТОЧМАШ» у 2018 році прийняти до відома. Доручити Правлінню Товариства розробити заходи, направлені на зменшення збитковості заводу та покриття наявних збитків.

8. Затвердження прийнятих органами управління рішень та вчинених правочинів.

Проект рішення:

 1. Затвердити рішення Наглядової ради АТ «Завод «ТОЧМАШ», прийняті за період з 25 квітня 2018 року по 23 квітня 2019 року.
 2. Затвердити правочини, вчинені виконавчим органом АТ «Завод «ТОЧМАШ» за період з 25 квітня 2018 року по 23 квітня 2019 року.

9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Проект рішення:

 1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися АТ «Завод «ТОЧМАШ» протягом року, що пов’язані з передачею в забезпечення як цілісного майнового комплексу АТ «Завод «ТОЧМАШ» так і окремих його частин та(або) обладнання заводу. Встановити, що гранична сукупна вартість цих правочинів, виходячи з ринкової вартості активів, що передаються в забезпечення, становить не більше ніж 50 (п’ятдесят) млн. грн.
 2. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися АТ «Завод «ТОЧМАШ» протягом року, що пов’язані з відчуженням активів заводу, шляхом їх продажу та(або) шляхом передачі їх до статутних капіталів господарських товариств згідно переліку. Затвердити перелік активів, які доцільно реалізувати та (або) передати до статутних капіталів господарських товариств (додається до протоколу). Встановити, що гранична сукупна вартість цих правочинів визначається, виходячи з ринкової вартості активів, що є предметом продажу та(або) передачі їх до статутних капіталів господарських товариств, але не нижче їх залишкової вартості та не більше ніж 50 (п’ятдесят) млн. грн.
 3. Уповноважити Наглядову раду АТ «Завод «ТОЧМАШ» приймати рішення щодо погодження та контролю дій Правління при укладанні зазначених в п.1 та п.2 правочинів згідно чинного законодавства та кон’юктури ринку. При передачі активів до статутних капіталів господарських товариств, уповноважити Наглядову раду АТ «Завод «ТОЧМАШ» погоджувати установчі документи та рішення цих господарських товариств, в тому числі погоджувати назву, місцезнаходження та види діяльності товариств, розмір їх статутного капіталу, розміри та вартість внесків учасників, кандидатури керівників, надати повноваження підписувати протоколи зборів засновників.
 4. Надати Голові Правління АТ «Завод «ТОЧМАШ» Артазею В.І. повноваження від імені АТ «Завод «ТОЧМАШ» вчиняти правочини і підписувати всі необхідні документи, пов’язані з рішеннями, зазначеним в п.1 та п.2, за погодженням з Наглядовою радою АТ «Завод «ТОЧМАШ», в тому числі видавати довіреності на підписання цих документів.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів(від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів);

- До дати проведення зборів надавати письмові запитання Товариству щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів та отримати від Товариства письмову відповідь на ці запитання;

- Вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів). Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також передбачену законодавством України інформації про кандидата, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

- Ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- Отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 до дати проведення зборів);

- Оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Від дати отримання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства в кімнаті №210 у робочі дні, робочий час та в день проведення зборів. Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером на його письмовий запит при пред'явленні документа, що посвідчує особу та виписки з рахунку в цінних паперах. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Артазей В.І. Довідки за телефоном: (04567) 5-38-93; (044) 467-66-48. Контактна особа: Гавриш В.І. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:www.tochmash.com.ua.

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «Завод «ТОЧМАШ» за 2018 рік (тис.грн.)

table

Реєстрація учасників зборів 24 квітня 2019 р. з 10-15 до 10-45 за адресою проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 18 квітня 2019 року (станом на 24 годину).

Для участі у загальних зборах необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу (паспорт), та довіреність на право участі та голосування на зборах, або документи, що підтверджують право особи діяти без довіреності.

Довіреність на право участі та голосування на зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність може містити завдання щодо голосування. У разі відсутності завдання представник акціонера голосує на зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі і голосування на зборах декільком своїм представникам та у будь-який час може відкликати чи замінити свого представника на зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган акціонерного товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі в зборах Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

За даними переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 01.03.2019 р. статутний капітал Товариства представлений лише простими іменними акціями загальна кількість яких складає 56 976 240 шт., в тому числі голосуючих – 43 988 452 шт.


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

28.12.2018 р.

Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ТОЧМАШ"
 2. Організаційно-правова форма: приватне акціонерне товариство
 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19277566
 4. Місцезнаходження емітента: 08401, Київська обл., м.Переяслав-Хмельницький, вул.Петропавловська, 34
 5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (04567) 5-38-93; факс: (04567) 5-38-87
 6. Електронна поштова адреса: ohtina@tehnoprom.com.ua
 7. Вид інформації: відомості про зміну типу акціонерного товариства.

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "ТОЧМАШ", що вiдбулися 20.12.2018 р. прийнято рiшення про змiну типу акцiонерного товариства.

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 27.12.2018 р.

Повне найменування товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ТОЧМАШ".

Повне найменування товариства пiсля змiни: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ТОЧМАШ".


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

26.12.2018 р.

Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Завод «ТОЧМАШ»
 2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19277566
 4. Місцезнаходження емітента: 08401, Київська обл., м.Переяслав-Хмельницький, вул.Петропавловська, 34
 5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (04567) 5-38-93; факс: (04567) 5-38-87
 6. Електронна поштова адреса: ohtina@tehnoprom.com.ua

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Загальними зборами акціонерів ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» 20.12.2018 р. прийняті наступні рішення про зміну складу посадових осіб емітента:

підтверджено повноваження: Бояршина Миколи Івановича, на посаді Голови Наглядової ради, представника акціонера-юридичної особи ТОВ «УКРМОТО» (код ЄДРПОУ 32671424, частка акцій у статутному капіталі 75,432%), обраного рішенням загальних зборів 25.04.2018 р. терміном на три роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особі належить пакет акцій у розмірі 0,173%. Протягом останніх п’яти років обіймав посади: члена Наглядової ради, Голови Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

підтверджено повноваження: Артазея Андрія Івановича, на посаді члена Наглядової ради, представника акціонера-юридичної особи ТОВ «УКРМОТО» (код ЄДРПОУ 32671424, частка акцій у статутному капіталі 75,432%), обраного рішенням загальних зборів 25.04.2018 р. терміном на три роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Протягом останніх п’яти років обіймав посади: члена Наглядової ради, Голови Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

підтверджено повноваження: Валієва Сергія Робертовича, на посаді члена Наглядової ради, представника акціонера-юридичної особи ТзОВ «ІК «АТЛАНТА», (код ЄДРПОУ 20148696, частка акцій у статутному капіталі 0,028%), обраного рішенням загальних зборів 25.04.2018 р. терміном на три роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Протягом останніх п’яти років обіймав посади: члена Наглядової ради, Голови Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

підтверджено повноваження: Черниш Ірини Станіславівни, на посаді голови Ревізійної комісії, обраної рішенням загальних зборів 25.04.2017 р. терміном на п’ять років. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Протягом останніх п’яти років обіймала посади: бухгалтера, заступника головного бухгалтера. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

підтверджено повноваження: Портянко Олександра Сергійовича, на посаді члена Ревізійної комісії, обраного рішенням загальних зборів 25.04.2017 р. терміном на п’ять років. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Протягом останніх п’яти років обіймав посади: начальника відділу бюджетування. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

підтверджено повноваження: Чайковського Дмитра Анатолійовича, на посаді члена Ревізійної комісії, обраного рішенням загальних зборів 25.04.2017 р. терміном на п’ять років. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Протягом останніх п’яти років обіймав посади: заступника фінансового директора, фінансового директора, заступника генерального директора. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


Інформація щодо позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Завод «ТОЧМАШ».

18.12.2018 р.

За даними переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод «ТОЧМАШ» складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 14 грудня 2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 56 976 240 шт., в тому числі голосуючих – 43 988 452 шт.ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ЗАВОД «ТОЧМАШ».

03.12.2018 р.

Публічне акціонерне товариство «Завод «ТОЧМАШ» (надалі Товариство) місцезнаходження: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Петропавлівська, 34, повідомляє про скликання в порядку передбаченому ч.5 ст.47 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергових загальних зборів акціонерів Товариства які відбудуться «20» грудня 2018 року об 11 годині за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Петропавлівська, 34, адміністративний корпус, кімната №210.

Порядок денний (перелік питань що виносяться на голосування) зборів разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Проект рішення:

  На час проведення загальних зборів обрати лічильну комісію в складі: голова лічильної комісії Охтіна Катерина Сергіївна, члени лічильної комісії: Бічев Володимир Федорович, Миколаєнко Сергій Олексійович.

 3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів.
 4. Проект рішення:

  1. Обрати Бояршина Миколу Івановича головою загальних зборів, секретарем загальних зборів обрати Гавриша Василя Івановича.
  2. Порядок голосування з питань порядку денного загальних зборів: голосувати за допомогою бюлетенів, форми і тексти (зміст) яких (з проектами рішень, з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування) затверджені рішенням Наглядової ради.
  3. Затвердити наступний регламент роботи та порядок проведення загальних зборів: Доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин, виступи і відповіді на питання - до 3 хвилин, довідки - до 1 хвилини. Всі запитання і пропозиції стосовно питань порядку денного надавати в момент розгляду таких питань тільки у письмовій формі. Учасники та присутні на зборах можуть висловлюватися з місця тільки з дозволу голови загальних зборів.
  4. Порядок голосування з питань порядку денного загальних зборів: голосувати за допомогою бюлетенів, форми і тексти (зміст) яких (з проектами рішень, з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування) затверджені рішенням Наглядової ради.
 5. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на цих та всіх наступних загальних зборах.
 6. Проект рішення:

  Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на цих та всіх наступних загальних зборах акціонерів Товариства, якщо інше не буде встановлено законом або статутом Товариства: при реєстрації акціонерів (уповноважених представників акціонерів) для участі у загальних зборах, реєстраційна комісія встановлює особу акціонера (представника) та перевіряє повноваження уповноваженого представника акціонера. Після встановлення особи акціонера (представника) і перевірки повноважень уповноваженого представника, такий акціонер (представник) реєструється для участі у загальних зборах. При реєстрації акціонерам (представникам) видаються бюлетені для голосування (у тому числі бюлетені для кумулятивного голосування) за кожним питанням порядку денного загальних зборів, які засвідчуються в момент їх видачі. Бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчується шляхом їх підписання представником реєстраційної комісії при видачі зазначених бюлетенів акціонерам (представникам). Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування повинні містити надпис «Бюлетень засвідчується. Представник реєстраційної комісії» та місце для зазначення прізвища, ім'я та по-батькові (скорочено) представника реєстраційної комісії та його особистого підпису. У випадку якщо бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування складається з кількох аркушів, засвідчується кожний аркуш такого бюлетеня.

 7. Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
 8. Проект рішення:

  У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

 9. Про зміну найменування Товариства.
 10. Проект рішення:

  1. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ТОЧМАШ» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ТОЧМАШ».
  2. Визначити повне найменування Товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ТОЧМАШ».
  3. Визначити скорочене найменування Товариства: АТ «ЗАВОД «ТОЧМАШ».
 11. Про внесення змін до статуту Товариства, затвердження статуту Товариства в новій редакції.
 12. Проект рішення:

  1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства». Прийняти та затвердити статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ТОЧМАШ» у новій редакції.
  2. Доручити і надати відповідні повноваження Голові Правління Артазею Василю Івановичу підписати нову редакцію статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ТОЧМАШ».
  3. Доручити і надати відповідні повноваження Голові Правління Артазею Василю Івановичу або уповноваженій ним особі за довіреністю здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства України, а також щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
 13. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства та затвердження їх у новій редакції, а саме: «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про виконавчий орган», «Положення про Ревізійну комісію».
 14. Проект рішення:

  Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, з метою приведення їх у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та нової редакції статуту Товариства. Затвердити внутрішні положення Товариства у новій редакції, а саме: «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про виконавчий орган», «Положення про Ревізійну комісію».

 15. Про повноваження посадових осіб, обраних до органів Товариства.
 16. Проект рішення:

  Підтвердити повноваження посадових осіб, що були обрані до органів Товариства до моменту реєстрації статуту Товариства в новій редакції, а саме:

  1. Членів Наглядової ради, обраних рішенням загальних зборів шляхом кумулятивного голосування (протокол № 1/18 від 25.04.2018 р.) терміном на три роки у складі:

   голова Наглядової ради Бояршин Микола Іванович - представник акціонера - юридичної особи ТОВ «УКРМОТО»;

   член Наглядової ради Артазей Андрій Іванович - представник акціонера - юридичної особи ТОВ «УКРМОТО»;

   член Наглядової ради Валієв Сергій Робертович - представник акціонера - юридичної особи ТзОВ ІК «Атланта».

  2. Членів Ревізійної комісії, обраних рішенням загальних зборів шляхом кумулятивного голосування (протокол № 1/17 від 25.04.2017 р.) терміном на п’ять років у складі:

   голова Ревізійної комісії Черниш Ірина Станіславівна;

   член Ревізійної комісії Портянко Олександр Сергійович;

   член Ревізійної комісії Чайковський Дмитро Анатолійович.

  3. Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

   - ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів);

   - ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (порядок денний зборів передбачає голосування з питання, визначеного ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");

   - до дати проведення зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

   Від дати отримання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства в кімнаті №210 у робочі дні, робочий час та в день проведення зборів. Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером на його письмовий запит при пред'явленні документа, що посвідчує особу. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Артазей В.І. Довідки за телефоном: (04567) 5-38-93; (044) 467-66-48. Контактна особа: Гавриш В.І.

   Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери Товариства до початку загальних зборів можуть надавати письмові запитання Товариству щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

   Оскільки повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюється за скороченою процедурою (не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення) в порядку встановленого частиною 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», порядок денний загальних зборів затверджено Наглядовою радою Товариства при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів. В зв'язку з цим акціонери не мають права вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного зборів.

   Реєстрація учасників зборів 20 грудня 2018 р. з 10-15 до 10-45 за адресою проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 14 грудня 2018 р. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у зборах, або документи, що підтверджують право особи діяти без довіреності.

   Довіреність на право участі та голосування на зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність може містити завдання щодо голосування. У разі відсутності завдання представник акціонера голосує на зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі і голосування на зборах декільком своїм представникам та у будь-який час може відкликати чи замінити свого представника на зборах. У разі, якщо для участі в зборах Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

   За даними переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства, складеного ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 14.11.2018 року статутний капітал Товариства представлений лише простими іменними акціями загальна кількість яких складає 56 976 240 шт., в тому числі голосуючих – 43 988 452 шт.

   Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:www.tochmash.com.ua.

   Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано (дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання): 03.12.2018р., №231, Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

15.06.2018 р.

Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Завод «ТОЧМАШ»
 2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
 3. Місцезнаходження емітента: 08401, Київська обл., м.Переяслав-Хмельницький, вул.Петропавловська, 34
 4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19277566
 5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (04567) 5-38-93; факс: (04567) 5-38-87
 6. Електронна поштова адреса: ohtina@tehnoprom.com.ua
 7. Вид інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення

Наглядовою радою ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» 14.06.2018 р. прийняті наступні рішення про зміну складу посадових осіб емітента:

подовжено термін повноважень: Артазея Василя Івановича на посаді Голови Правління до 15.06.2021 р. включно. Перебуває на посаді з 17.06.2009 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Протягом останніх п’яти років обіймав посаду Голови Правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

подовжено термін повноважень: Коливошко Валерія Івановича на посаді заступника Голови Правління до 15.06.2021 р. включно. Перебуває на посаді з 08.12.2015 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Протягом останніх п’яти років займався підприємницькою діяльністю, обіймав посаду заступника Голови Правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

27.04.2018 р.

Завантажити документ


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

27.04.2018 р.

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Завантажити документ

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Завантажити документ


Інформація щодо річних загальних зборів акціонерів

24.04.2018 р.

За даними переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного ПАТ "НДУ" станом на 19 квітня 2018 року загальна кількість простих іменних акцій ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» складає 56 976 240 шт., в тому числі голосуючих – 43 988 452 шт.


Інформація щодо річних загальних зборів акціонерів

16.04.2018 р.

Відповідно до частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» повідовляє, що акціонер Товариства - ТОВ «УКРМОТО» (код ЄДРПОУ 32671424), який володіє простими іменними акціями у кількості 42 978 281 штук, що становить 75,43 % , надав пропозицію щодо кандидатів для обрання до складу Наглядової комісії ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» на загальних зборах акціонерів, призначених на 25.04.2018 р., саме:

Переобрати діючий склад Наглядової ради ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» на новий термін, визначений Статутом ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» (три роки) у складі:

 •  Артазей Андрій Іванович, представник акціонера-юридичної особи ТОВ «УКРМОТО», акціями ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» не володіє;
 •  Бояршин Микола Іванович, представник акціонера-юридичної особи ТОВ «УКРМОТО», володіє простими іменними акціями ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» у кількості 81 600 штук;
 •  Валієв Сергій Робертович, представник акціонера-юридичної особи ТзОВ ІК «Атланта», акціями ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» не володіє.

Повідомлення про збори акціонерів

23.03.2018 р.

Публічне акціонерне товариство «Завод «ТОЧМАШ» (надалі Товариство) місцезнаходження: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Петропавлівська, 34 повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 25 квітня 2018 року о 12-00 за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Петропавлівська, 34, адміністративний корпус, кімната №210.

Проект порядку денного зборів разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Проект рішення:

  На час проведення загальних зборів обрати лічильну комісію в складі: голова лічильної комісії Охтіна Катерина Сергіївна, члени лічильної комісії: Бічев Володимир Федорович, Миколаєнко Сергій Олексійович.

 3. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
 4. Проект рішення:

  1. Затвердити наступний регламент роботи та порядок проведення загальних зборів: Доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин, виступи і відповіді на питання - до 3 хвилин, довідки - до 1 хвилини. Всі запитання і пропозиції стосовно питань порядку денного надавати в момент розгляду таких питань тільки у письмовій формі. Учасники та присутні на зборах можуть висловлюватися з місця тільки з дозволу Голови Зборів.
  2. Порядок голосування з питань порядку денного загальних зборів: голосувати за допомогою бюлетенів, форми і тексти (зміст) яких (з проектами рішень, з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування) затверджені рішенням Наглядової ради.
  3. Затвердити порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, визначені рішенням Наглядової ради, а саме: бюлетені для голосування з питань, включених до порядку денного засвідчуються та видаються акціонеру (представнику акціонера) реєстраційною комісією під час реєстрації учасників зборів. Бюлетені для голосування засвідчуються підписом члена реєстраційної комісії.
 5. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
 6. Проект рішення:

  Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Завод «Точмаш» за 2017 рік.

 7. Звіт Наглядової ради про роботу за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 8. Проект рішення:

  Звіт Наглядової ради ПАТ «Завод «Точмаш» про роботу за 2017 рік затвердити.

 9. Звіт та висновки Ревізійної комісії про підсумки роботи за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 10. Проект рішення:

  Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про підсумки роботи ПАТ «Завод «Точмаш» за 2017 рік затвердити.

 11. Затвердження річного звіту, балансу та фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
 12. Проект рішення:

  Затвердити річний звіт, баланс та фінансову звітність ПАТ «Завод «Точмаш» за 20117 рік.

 13. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.
 14. Проект рішення:

  Інформацію про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Завод «Точмаш» у 2017 році прийняти до відома. Правлінню Товариства розробити заходи, направлені на зменшення збитковості заводу та покриття наявних збитків.

 15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.
 16. Проект рішення:

  1. В зв’язку з закінченням терміну повноважень відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі та припинити повноваження її членів: Артазея Андрія Івановича; Бояршина Миколи Івановича; Валієва Сергія Робертовича.
  2. Обрати Наглядову раду Товариства у складі трьох осіб терміном на три роки.
  3. Провести кумулятивне голосування щодо обрання до складу Наглядової ради Товариства кандидатів, включених до бюлетеня №8К.
  4. Визначити, що члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі на підставі договорів з Товариством. Затвердити умови цих договорів.
  5. Уповноважити Голову Правління Артазея Василя Івановича підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради.
 17. Затвердження прийнятих органами управління рішень та вчинених правочинів.
 18. Проект рішення:

  1. Затвердити рішення Наглядової ради ПАТ «Завод «ТОЧМАШ», прийняті за період з 25 квітня 2017 року по 24 квітня 2018 року.
  2. Затвердити правочини, вчинені виконавчим органом ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» за період з 25 квітня 2017 року по 24 квітня 2018 року.
 19. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
 20. Проект рішення:

  1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» протягом року, що пов’язані з передачею в забезпечення як цілісного майнового комплексу ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» так і окремих його частин та(або) обладнання заводу. Встановити, що гранична сукупна вартість цих правочинів, виходячи з ринкової вартості активів, що передаються в забезпечення, становить не більше ніж 20 (двадцять) млн. грн.
  2. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» протягом року, що пов’язані з відчуженням активів заводу, шляхом їх продажу та(або) шляхом передачі їх до статутних капіталів господарських товариств згідно переліку. Затвердити перелік активів, які доцільно реалізувати та (або) передати до статутних капіталів господарських товариств (додається до протоколу). Встановити, що гранична сукупна вартість цих правочинів визначається, виходячи з ринкової вартості активів, що є предметом продажу та(або) передачі їх до статутних капіталів господарських товариств, але не нижче їх залишкової вартості та не більше ніж 10,0 (десять) млн. грн.
  3. Уповноважити Наглядову раду ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» приймати рішення щодо погодження та контролю дій Правління при укладанні зазначених в п.1 та п.2 правочинів згідно чинного законодавства та кон’юктури ринку. При передачі активів до статутних капіталів господарських товариств, уповноважити Наглядову раду ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» погоджувати установчі документи та рішення цих господарських товариств, в тому числі погоджувати назву, місцезнаходження та види діяльності товариств, розмір їх статутного капіталу, розміри та вартість внесків учасників, кандидатури керівників, надати повноваження підписувати протоколи зборів засновників.
  4. Надати Голові Правління ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» Артазею В.І. повноваження від імені ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» вчиняти правочини і підписувати всі необхідні документи, пов’язані з рішеннями, зазначеним в п.1 та п.2, за погодженням з Наглядовою радою ПАТ «Завод «ТОЧМАШ», в тому числі видавати довіреності на підписання цих документів.

   Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн., 2017р.звітний/2016р.попередній): Усього активів: 14938,2/15144,4; Основні засоби (за залишковою вартістю): 2638,5/3870,9; Запаси: 389,8/259,5; Сумарна дебіторська заборгованість: 1456,0/615,3; Гроші та їх еквіваленти: 39,4/36,1; Нерозподілений прибуток (непокритий збиток): -18400,6/-17431,6; Власний капітал: 9884,9/10853,9; Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал: 14244,1/14244,1; Довгострокові зобов'язання і забезпечення:411,5/411,5; Поточні зобов'язання і забезпечення: 3397,5/3879,1; Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток): -1057,0/-1487,2; Середньорічна кількість акцій(шт.):56976240/56976240; Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.):0/0

   Від дати отримання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства в кімнаті №210 у робочі дні, робочий час та в день проведення зборів. Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером на його письмовий запит при пред'явленні документа, що посвідчує особу. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Артазей В.І. Довідки за телефоном: (04567) 5-38-93; (044) 467-66-48. Контактна особа: Гавриш В.І.

   Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів, а також щодо кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції надсилаються на адресу Товариства в письмовій формі не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів – не пізніше, ніж за 7 днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Акціонери мають право отримати письмову відповідь Товариства на їх письмові запитання щодо питань проекту порядку денного, отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів, а також оскаржити рішення Товариства про відмову щодо їх пропозицій.

   Реєстрація учасників зборів 25 квітня 2018 р. з 11-00 до 11- 45 за адресою проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 19 квітня 2018 р. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у зборах, або документи, що підтверджують право особи діяти без довіреності.

   Довіреність на право участі та голосування на зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність може містити завдання щодо голосування. У разі відсутності завдання представник акціонера голосує на зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі і голосування на зборах декільком своїм представникам та у будь-який час може відкликати чи замінити свого представника на зборах. У разі, якщо для участі в зборах Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

   За даними переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного ПАТ "НДУ" станом на 03.03.2018 р. загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 56 976 240 шт., в тому числі голосуючих – 43 988 452 шт. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.tochmash.com.ua

   Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому органі (виданні) Бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", №56 від 22.03.2018 р.


Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік.

03.05.2017 р.

Завантажити документ


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

26.04.2017 р.

Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Завод «ТОЧМАШ»
 2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
 3. Місцезнаходження емітента: 08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Петропавловська, 34
 4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19277566
 5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (04567) 5-38-93; факс: (04567) 5-38-87
 6. Електронна поштова адреса: ohtina@tehnoprom.com.ua

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Загальними зборами акціонерів ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» 25.04.2017 р. прийняті наступні рішення про зміну складу посадових осіб емітента:

переобрано: Черниш Ірину Станіславівну, на посаду члена Ревізійної комісії, строком на п’ять років. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Протягом своєї діяльності обіймала посади бухгалтера, заступника головного бухгалтера. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На засіданні Ревізійної комісії 25.04.2017 р. Черниш Ірину Станіславівну обрано Головою Ревізійної комісії.

переобрано: Чайковського Дмитра Анатолійовича, на посаду члена Ревізійної комісії, строком на п’ять років. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Протягом своєї діяльності обіймав посади економіста, менеджера, заступника фінансового директора, фінансового директора, заступника генерального директора. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

переобрано: Портянко Олександра Сергійовича, на посаду члена Ревізійної комісії, строком на п’ять років. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Протягом своєї діяльності обіймав посади економіста, фінансового аналітика, начальника відділу бюджетування Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


Повідомлення про збори акціонерів

24.03.2017 р.

Публічне акціонерне товариство «Завод «ТОЧМАШ» (надалі Товариство) місцезнаходження: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Петропавлівська, 34 повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 25 квітня 2017 року о 12-00 за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Петропавлівська, 34, адміністративний корпус, кімната №210.

Проект порядку денного: 1.Обрання лічильної комісії загальних зборів, затвердження регламенту роботи та порядку проведення зборів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 2.Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3.Звіт Наглядової ради про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4.Звіт та висновки Ревізійної комісії про підсумки роботи за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.5.Затвердження річного звіту, балансу та фінансової звітності Товариства за 2016 рік. 6.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. 7.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними. 8.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними. 9.Затвердження прийнятих органами управління рішень та вчинених правочинів.10.Прийняття рішень про вчинення Товариством значних правочинів. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 1. По першому питанню порядку денного:«Обрання лічильної комісії загальних зборів, затвердження регламенту роботи та порядку проведення зборів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування»:
  1. На час проведення загальних зборів обрати лічильну комісію в складі: голова лічильної комісії Охтіна Катерина Сергіївна, члени лічильної комісії: Бічев Володимир Федорович, Миколаєнко Сергій Олексійович.
  2.  Затвердити наступний регламент роботи та порядок проведення зборів: Доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин, виступи і відповіді на питання - до 3 хвилин, довідки - до 1 хвилини. Всі запитання і пропозиції стосовно питань порядку денного надавати в момент розгляду таких питань тільки у письмовій формі. Учасники та присутні на зборах можуть висловлюватися з місця тільки з дозволу Голови Зборів.
  3.  Порядок голосування з питань порядку денного Зборів: голосувати за допомогою бюлетенів, форми і тексти (зміст) яких (з проектами рішень, з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування) затверджені рішенням Наглядової ради.
  4. Затвердити порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, визначені рішенням Наглядової ради, а саме: бюлетені для голосування з питань, включених до порядку денного засвідчуються та видаються акціонеру (представнику акціонера) реєстраційною комісією під час реєстрації учасників зборів. Бюлетені для голосування засвідчуються підписом члена реєстраційної комісії.
 2. По другому питанню порядку денного:«Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» за 2016 рік затвердити.
 3. По третьому питанню порядку денного:«Звіт Наглядової ради про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»: Звіт Наглядової ради ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» про роботу за 2016 рік прийняти до відома.
 4. По четвертому питанню порядку денного:«Звіт та висновки Ревізійної комісії про підсумки роботи за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про підсумки роботи ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» за 2016 рік затвердити.
 5. По п’ятому питанню порядку денного:«Затвердження річного звіту, балансу та фінансової звітності Товариства за 2016 рік»: Затвердити річний звіт, баланс та фінансову звітність ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» за 2016 рік.
 6. По шостому питанню порядку денного:«Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році»: Інформацію про фінансові результати діяльності ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» за 2016 рік прийняти до відома.
 7. По сьомому питанню порядку денного:«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними»:
  1. Питання щодо прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради не розглядати.
  2. Визначити, що діючі члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі на підставі договорів укладених Товариством з кожним членом Наглядової ради, умови яких затверджені рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 22.04.2015 р.
 8. По восьмому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними»:
  1. В зв’язку з закінченням терміну повноважень відкликати Ревізійну комісію Товариства у повному складі та припинити повноваження її членів.
  2. Відповідно до Статуту Товариства обрати Ревізійну комісію ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» у кількості трьох осіб терміном на пять років. Провести кумулятивне голосування щодо обрання до складу Ревізійної комісії ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» кандидатів, включених до бюлетеня №8К.
  3. Визначити, що обрані члени Ревізійної комісії будуть виконувати свої обов’язки на безоплатній основі на підставі договорів з Товариством. Затвердити умови цих договорів.
  4. Уповноважити Голову Правління Артазея В.І. підписати від імені Товариства договори з членами Ревізійної комісії ПАТ «Завод «ТОЧМАШ».
 9. По дев’ятому питанню порядку денного:«Затвердження прийнятих органами управління рішень та вчинених правочинів.
  1. Затвердити рішення Наглядової ради ПАТ «Завод «ТОЧМАШ», прийняті за період з 26 квітня 2016 року по 24 квітня 2017 року.
  2. Затвердити правочини, вчинені виконавчим органом ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» за період з 26 квітня 2016 року по 24 квітня 2017 року.
 10. По десятому питанню порядку денного: «Прийняття рішень про вчинення Товариством значних правочинів. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року»:
  1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» протягом року, що пов’язані з передачею в іпотеку цілісного майнового комплексу ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» та передачею в заставу обладнання заводу.
  2. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» протягом року, що пов’язані з відчуженням непрофільних активів заводу, шляхом їх продажу та(або) шляхом передачі їх до статутних капіталів господарських товариств. Затвердити перелік непрофільних активів, які доцільно реалізувати та (або) передати до статутних капіталів господарських товариств (перелік додається).
  3. Уповноважити Наглядову раду ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» приймати рішення щодо погодження та контролю дій Правління при укладанні зазначених в п.1 та п.2 правочинів згідно чинного законодавства та кон’юктури ринку. При передачі активів до статутних капіталів господарських товариств, уповноважити Наглядову раду ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» погоджувати установчі документи та рішення цих господарських товариств, в тому числі погоджувати назву, місцезнаходження та види діяльності товариств, розмір їх статутного капіталу, розміри та вартість внесків учасників, кандидатури керівників, надати повноваження підписувати протоколи зборів засновників.
  4. Надати Голові Правління ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» повноваження від імені ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» вчиняти правочини і підписувати всі необхідні документи, пов’язані з рішеннями, зазначеним в п.1 та п.2, за погодженням з Наглядовою радою ПАТ «Завод «ТОЧМАШ», в тому числі видавати довіреності на підписання цих документів.

Реєстрація учасників зборів 25 квітня 2017 р. з 11-00 до 11- 45 за адресою проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 19 квітня 2017 р. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. З документами щодо порядку денного загальних зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням Товариства в кімнаті №210. Відповідальна особа Гавриш В.І. Довідки за телефоном: (04567) 5-38-93; (044) 467-66-48.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.tochmash.com.ua .


Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік.

04.05.2016 р.

Завантажити документ


Повідомлення про збори акціонерів

25.03.2016 р.

Публічне акціонерне товариство «Завод «ТОЧМАШ» (надалі Товариство) місцезнаходження: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Петропавлівська, 34  повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 26 квітня 2016 року о 12-00 за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Петропавлівська, 34, адміністративний корпус, кімната №210.

Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів, 2. Звіт Правління  про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за  2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.3. Звіт  Наглядової  ради про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт та висновки  Ревізійної комісії про підсумки роботи за  2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Затвердження річного звіту, балансу та фінансової звітності  Товариства за 2015 рік. 6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за  результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у  2015 році. 7. Затвердження прийнятих органами управління рішень та вчинених правочинів. 8. Про  попереднє схвалення значних правочинів,  які можуть вчинятися Товариством протягом  року. 

 Реєстрація учасників зборів  26 квітня 2016 р. з 11-00 до 11- 45  за адресою проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 20 квітня 2016 р. Для участі у зборах  необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. З документами щодо порядку денного загальних зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням Товариства в кімнаті №210. Відповідальна особа  Гавриш В.І. Довідки за телефоном: (04567) 5-38-93; (044) 467-55-33.


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

08.12.2015 р.

Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Завод «ТОЧМАШ»
 2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19277566
 4. Місцезнаходження емітента: 08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Петропавловська, 34
 5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (04567) 5-38-93; факс: (04567) 5-38-87
 6. Електронна поштова адреса: ohtina@tehnoprom.com.ua
 7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.tochmash.com.ua.
 8. Вид інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення

Наглядовою радою ПАТЗавод ТОЧМАШ 07.12.2015 р. прийняті наступні рішення про зміну складу посадових осіб емітента:

припинено повноваження: Григорєва Марка Володимировича, на посаді заступника Голови Правління, у зв'язку з переведенням на іншу посаду. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особі не належать акції Товариства. Перебував на посаді з 22.04.2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

призначено: Колівошко Валерія Івановича, на посаду заступника Голови Правління, строком на три роки. Особу призначено в зв'язку з припиненням повноважень попередньої посадової особи. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Протягом останніх п'яти років займався підприємницькою діяльністю. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особі не належать акції Товариства.


Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік.

30.04.2015 р.

Завантажити документ


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

23.04.2015 р.

Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Завод «ТОЧМАШ»
 2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
 3. Місцезнаходження емітента: 08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Петропавловська, 34
 4. Код за ЄДРПОУ: 19277566
 5. Міжміський код та телефон, факс: (04567) 5-38-93; факс: (04567) 5-38-87
 6. Електронна поштова адреса: ohtina@tehnoprom.com.ua

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

1. Загальними зборами акціонерів ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» 22.04.2015 р. прийняті наступні рішення про зміну складу посадових осіб емітента:

переобрано: Бояршина Миколу Івановича, на посаду  члена  Наглядової ради, терміном на три роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі 0,143%. Протягом останніх п’яти років обіймав посади: члена Наглядової ради,  Голови  Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На засіданні Наглядової ради 22.04.2015 р. Бояршина Миколу Івановича обрано Головою Наглядової ради. 

переобрано: Артазея Андрія Івановича, на посаду  члена  Наглядової ради, терміном на три роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Протягом останніх п’яти років обіймав посади: члена Наглядової ради,  Голови  Наглядової ради, Генерального директора. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

переобрано: Валієва Сергія Робертовича, на посаду  члена  Наглядової ради, терміном на три роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Протягом останніх п’яти років обіймав посади: члена Наглядової ради,  Голови  Наглядової ради, директора. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2. Наглядовою радою ПАТ  «Завод «ТОЧМАШ» 22.04.2015 р. прийняті наступні рішення про зміну складу посадових осіб емітента:

подовжено термін повноважень:  Артазея Василя Івановича,  на посаді Голови Правління, строком на три роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Протягом останніх п’яти років обіймав посади: Голови Правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

припинено повноваження:  Макаркіна Сергія Миколайовича,  на посаді заступника Голови  Правління, у зв’язку з закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Перебував на посаді з 2009 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

призначено: Григор’єва Марка Володимировича, на посаду заступника   Голови Правління, строком на три роки. Особу призначено в зв'язку з­ припиненням повноважень попередньої посадової особи. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Протягом останніх п'яти років обіймав посади:директора, виконуючого обов'язки директора. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


Повідомлення про збори акціонерів

19.03.2015 р.

Публічне акціонерне товариство «Завод «ТОЧМАШ» (надалі Товариство) місцезнаходження: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Петропавлівська, 34 повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 22 квітня 2015 року об 11-00 за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Петропавлівська, 34, адміністративний корпус, кімната №210.

Порядок денний:

 1. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів, обрання лічильної комісії.
 2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про підсумки роботи за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Затвердження річного звіту, балансу та фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
 6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.
 7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.
 8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
 9. Прийняття рішення про припинення діяльності Дочірнього підприємства «Торговий дім «ТОЧМАШ». Обрання ліквідаційної комісії, визначення її повноважень та порядку прийняття нею рішень. Затвердження порядку та строків проведення ліквідаційної процедури. Надання повноважень Наглядовій раді Товариства на затвердження ліквідаційного балансу.

Реєстрація учасників зборів 22 квітня 2015 р. з 10-00 до 10- 45 за адресою проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 16 квітня 2015 р. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.З документами щодо порядку денного загальних зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням Товариства в кімнаті №210. Відповідальна особа Гавриш В.І. Довідки за телефоном: (04567) 5-38-93; (044) 467-55-33.


Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік.

28.05.2014 р.

Завантажити документ


Повідомлення про збори акціонерів

24.03.2014 р.

Публічне акціонерне товариство ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» (надалі Товариство)  місцезнаходження: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Петропавлівська, 34  повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 24 квітня 2014 року о 13-00 за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницькийвул. Петропавлівська, 34, адміністративний корпус, кімната №210.

Порядок денний

 1. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів, обрання лічильної комісії.
 2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про підсумки роботи за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Затвердження річного звіту, балансу та фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
 6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році.
 7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Реєстрація учасників зборів 24 квітня 2014 р. з 12-00 до 12- 45 за адресою проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 17 квітня 2014 р.

Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

З документами щодо порядку денного загальних зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням Товариства в кімнаті №210. Відповідальна особа Гавриш В.І.

Довідки за телефоном: (04567) 5-38-93; (044) 467-55-33.


Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік.

28.05.2013 р.

Завантажити документ


Повідомлення про збори акціонерів

15.02.2013 р.

Публічне акціонерне товариство ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» (надалі Товариство)  місцезнаходження: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Петропавлівська, 34  повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 16 квітня 2013 року о 13-00 за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницькийвул. Петропавлівська, 34, адміністративний корпус, кімната №210.

Порядок денний

 1. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів, обрання лічильної комісії.
 2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про підсумки роботи за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. ЗЗатвердження річного звіту, балансу та фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
 6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» за 2012 рік

table

Реєстрація учасників зборів 16 квітня 2013 р. з 12-00 до 12- 45 за адресою проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 10 квітня 2013 р.

Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

З документами щодо порядку денного загальних зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням Товариства в кімнаті №210. Відповідальна особа Гавриш В.І.

Довідки за телефоном: (04567) 5-38-93; (044) 467-55-33.


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік.

28.05.2012 р.

Завантажити документ


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента.

27.04.2012 р.

Завантажити документ


Повідомлення про збори акціонерів

23.03.2012 р.

Відкрите акціонерне товариство«ЗАВОД «ТОЧМАШ» місцезнаходження: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Петропавлівська, 34 (надалі Товариство) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 24 квітня 2012 року о 12-00 за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Петропавлівська, 34, адміністративний корпус, актовий зал.

Порядок денний

 1. Обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів.
 2. Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства.
 3. Затвердження звіту Наглядової ради про роботу за 2011 рік.
 4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про підсумки роботи за 2011 рік.
 5. Затвердження річного звіту, балансу та фінансових результатів Товариства за 2011 рік.
 6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.
 7. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства, обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових чи, трудових договорів (контрактів) членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів).
 8. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства, обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів.
 9. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
 10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Реєстрація учасників зборів 24 квітня 2012 р. з 11-00 до 11- 45 за адресою проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 18 квітня 2012 р.

Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

З документами щодо порядку денного загальних зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням Товариства в актовому залі. Відповідальна особа Гавриш В.І.

Довідки за телефоном: (04567) 5-38-93; (044) 467-55-33.