Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

15.06.2018 р.

Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Завод «ТОЧМАШ»
 2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
 3. Місцезнаходження емітента: 08401, Київська обл., м.Переяслав-Хмельницький, вул.Петропавловська, 34
 4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19277566
 5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (04567) 5-38-93; факс: (04567) 5-38-87
 6. Електронна поштова адреса: ohtina@tehnoprom.com.ua
 7. Вид інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення

Наглядовою радою ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» 14.06.2018 р. прийняті наступні рішення про зміну складу посадових осіб емітента:

подовжено термін повноважень: Артазея Василя Івановича на посаді Голови Правління до 15.06.2021 р. включно. Перебуває на посаді з 17.06.2009 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Протягом останніх п’яти років обіймав посаду Голови Правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

подовжено термін повноважень: Коливошко Валерія Івановича на посаді заступника Голови Правління до 15.06.2021 р. включно. Перебуває на посаді з 08.12.2015 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Протягом останніх п’яти років займався підприємницькою діяльністю, обіймав посаду заступника Голови Правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

27.04.2018 р.

Завантажити документ


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

27.04.2018 р.

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Завантажити документ

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Завантажити документ


Інформація щодо річних загальних зборів акціонерів

24.04.2018 р.

За даними переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного ПАТ "НДУ" станом на 19 квітня 2018 року загальна кількість простих іменних акцій ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» складає 56 976 240 шт., в тому числі голосуючих – 43 988 452 шт.


Інформація щодо річних загальних зборів акціонерів

16.04.2018 р.

Відповідно до частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» повідовляє, що акціонер Товариства - ТОВ «УКРМОТО» (код ЄДРПОУ 32671424), який володіє простими іменними акціями у кількості 42 978 281 штук, що становить 75,43 % , надав пропозицію щодо кандидатів для обрання до складу Наглядової комісії ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» на загальних зборах акціонерів, призначених на 25.04.2018 р., саме:

Переобрати діючий склад Наглядової ради ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» на новий термін, визначений Статутом ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» (три роки) у складі:

 •  Артазей Андрій Іванович, представник акціонера-юридичної особи ТОВ «УКРМОТО», акціями ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» не володіє;
 •  Бояршин Микола Іванович, представник акціонера-юридичної особи ТОВ «УКРМОТО», володіє простими іменними акціями ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» у кількості 81 600 штук;
 •  Валієв Сергій Робертович, представник акціонера-юридичної особи ТзОВ ІК «Атланта», акціями ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» не володіє.

Повідомлення про збори акціонерів

23.03.2018 р.

Публічне акціонерне товариство «Завод «ТОЧМАШ» (надалі Товариство) місцезнаходження: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Петропавлівська, 34 повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 25 квітня 2018 року о 12-00 за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Петропавлівська, 34, адміністративний корпус, кімната №210.

Проект порядку денного зборів разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Проект рішення:

  На час проведення загальних зборів обрати лічильну комісію в складі: голова лічильної комісії Охтіна Катерина Сергіївна, члени лічильної комісії: Бічев Володимир Федорович, Миколаєнко Сергій Олексійович.

 3. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
 4. Проект рішення:

  1. Затвердити наступний регламент роботи та порядок проведення загальних зборів: Доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин, виступи і відповіді на питання - до 3 хвилин, довідки - до 1 хвилини. Всі запитання і пропозиції стосовно питань порядку денного надавати в момент розгляду таких питань тільки у письмовій формі. Учасники та присутні на зборах можуть висловлюватися з місця тільки з дозволу Голови Зборів.
  2. Порядок голосування з питань порядку денного загальних зборів: голосувати за допомогою бюлетенів, форми і тексти (зміст) яких (з проектами рішень, з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування) затверджені рішенням Наглядової ради.
  3. Затвердити порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, визначені рішенням Наглядової ради, а саме: бюлетені для голосування з питань, включених до порядку денного засвідчуються та видаються акціонеру (представнику акціонера) реєстраційною комісією під час реєстрації учасників зборів. Бюлетені для голосування засвідчуються підписом члена реєстраційної комісії.
 5. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
 6. Проект рішення:

  Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Завод «Точмаш» за 2017 рік.

 7. Звіт Наглядової ради про роботу за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 8. Проект рішення:

  Звіт Наглядової ради ПАТ «Завод «Точмаш» про роботу за 2017 рік затвердити.

 9. Звіт та висновки Ревізійної комісії про підсумки роботи за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 10. Проект рішення:

  Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про підсумки роботи ПАТ «Завод «Точмаш» за 2017 рік затвердити.

 11. Затвердження річного звіту, балансу та фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
 12. Проект рішення:

  Затвердити річний звіт, баланс та фінансову звітність ПАТ «Завод «Точмаш» за 20117 рік.

 13. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.
 14. Проект рішення:

  Інформацію про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Завод «Точмаш» у 2017 році прийняти до відома. Правлінню Товариства розробити заходи, направлені на зменшення збитковості заводу та покриття наявних збитків.

 15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.
 16. Проект рішення:

  1. В зв’язку з закінченням терміну повноважень відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі та припинити повноваження її членів: Артазея Андрія Івановича; Бояршина Миколи Івановича; Валієва Сергія Робертовича.
  2. Обрати Наглядову раду Товариства у складі трьох осіб терміном на три роки.
  3. Провести кумулятивне голосування щодо обрання до складу Наглядової ради Товариства кандидатів, включених до бюлетеня №8К.
  4. Визначити, що члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі на підставі договорів з Товариством. Затвердити умови цих договорів.
  5. Уповноважити Голову Правління Артазея Василя Івановича підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради.
 17. Затвердження прийнятих органами управління рішень та вчинених правочинів.
 18. Проект рішення:

  1. Затвердити рішення Наглядової ради ПАТ «Завод «ТОЧМАШ», прийняті за період з 25 квітня 2017 року по 24 квітня 2018 року.
  2. Затвердити правочини, вчинені виконавчим органом ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» за період з 25 квітня 2017 року по 24 квітня 2018 року.
 19. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
 20. Проект рішення:

  1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» протягом року, що пов’язані з передачею в забезпечення як цілісного майнового комплексу ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» так і окремих його частин та(або) обладнання заводу. Встановити, що гранична сукупна вартість цих правочинів, виходячи з ринкової вартості активів, що передаються в забезпечення, становить не більше ніж 20 (двадцять) млн. грн.
  2. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» протягом року, що пов’язані з відчуженням активів заводу, шляхом їх продажу та(або) шляхом передачі їх до статутних капіталів господарських товариств згідно переліку. Затвердити перелік активів, які доцільно реалізувати та (або) передати до статутних капіталів господарських товариств (додається до протоколу). Встановити, що гранична сукупна вартість цих правочинів визначається, виходячи з ринкової вартості активів, що є предметом продажу та(або) передачі їх до статутних капіталів господарських товариств, але не нижче їх залишкової вартості та не більше ніж 10,0 (десять) млн. грн.
  3. Уповноважити Наглядову раду ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» приймати рішення щодо погодження та контролю дій Правління при укладанні зазначених в п.1 та п.2 правочинів згідно чинного законодавства та кон’юктури ринку. При передачі активів до статутних капіталів господарських товариств, уповноважити Наглядову раду ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» погоджувати установчі документи та рішення цих господарських товариств, в тому числі погоджувати назву, місцезнаходження та види діяльності товариств, розмір їх статутного капіталу, розміри та вартість внесків учасників, кандидатури керівників, надати повноваження підписувати протоколи зборів засновників.
  4. Надати Голові Правління ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» Артазею В.І. повноваження від імені ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» вчиняти правочини і підписувати всі необхідні документи, пов’язані з рішеннями, зазначеним в п.1 та п.2, за погодженням з Наглядовою радою ПАТ «Завод «ТОЧМАШ», в тому числі видавати довіреності на підписання цих документів.

   Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн., 2017р.звітний/2016р.попередній): Усього активів: 14938,2/15144,4; Основні засоби (за залишковою вартістю): 2638,5/3870,9; Запаси: 389,8/259,5; Сумарна дебіторська заборгованість: 1456,0/615,3; Гроші та їх еквіваленти: 39,4/36,1; Нерозподілений прибуток (непокритий збиток): -18400,6/-17431,6; Власний капітал: 9884,9/10853,9; Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал: 14244,1/14244,1; Довгострокові зобов'язання і забезпечення:411,5/411,5; Поточні зобов'язання і забезпечення: 3397,5/3879,1; Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток): -1057,0/-1487,2; Середньорічна кількість акцій(шт.):56976240/56976240; Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.):0/0

   Від дати отримання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства в кімнаті №210 у робочі дні, робочий час та в день проведення зборів. Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером на його письмовий запит при пред'явленні документа, що посвідчує особу. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Артазей В.І. Довідки за телефоном: (04567) 5-38-93; (044) 467-66-48. Контактна особа: Гавриш В.І.

   Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів, а також щодо кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції надсилаються на адресу Товариства в письмовій формі не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів – не пізніше, ніж за 7 днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Акціонери мають право отримати письмову відповідь Товариства на їх письмові запитання щодо питань проекту порядку денного, отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів, а також оскаржити рішення Товариства про відмову щодо їх пропозицій.

   Реєстрація учасників зборів 25 квітня 2018 р. з 11-00 до 11- 45 за адресою проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 19 квітня 2018 р. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у зборах, або документи, що підтверджують право особи діяти без довіреності.

   Довіреність на право участі та голосування на зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність може містити завдання щодо голосування. У разі відсутності завдання представник акціонера голосує на зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі і голосування на зборах декільком своїм представникам та у будь-який час може відкликати чи замінити свого представника на зборах. У разі, якщо для участі в зборах Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

   За даними переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного ПАТ "НДУ" станом на 03.03.2018 р. загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 56 976 240 шт., в тому числі голосуючих – 43 988 452 шт. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.tochmash.com.ua

   Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому органі (виданні) Бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", №56 від 22.03.2018 р.


Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік.

03.05.2017 р.

Завантажити документ


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

26.04.2017 р.

Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Завод «ТОЧМАШ»
 2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
 3. Місцезнаходження емітента: 08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Петропавловська, 34
 4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19277566
 5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (04567) 5-38-93; факс: (04567) 5-38-87
 6. Електронна поштова адреса: ohtina@tehnoprom.com.ua

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Загальними зборами акціонерів ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» 25.04.2017 р. прийняті наступні рішення про зміну складу посадових осіб емітента:

переобрано: Черниш Ірину Станіславівну, на посаду члена Ревізійної комісії, строком на п’ять років. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Протягом своєї діяльності обіймала посади бухгалтера, заступника головного бухгалтера. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На засіданні Ревізійної комісії 25.04.2017 р. Черниш Ірину Станіславівну обрано Головою Ревізійної комісії.

переобрано: Чайковського Дмитра Анатолійовича, на посаду члена Ревізійної комісії, строком на п’ять років. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Протягом своєї діяльності обіймав посади економіста, менеджера, заступника фінансового директора, фінансового директора, заступника генерального директора. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

переобрано: Портянко Олександра Сергійовича, на посаду члена Ревізійної комісії, строком на п’ять років. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Протягом своєї діяльності обіймав посади економіста, фінансового аналітика, начальника відділу бюджетування Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


Повідомлення про збори акціонерів

24.03.2017 р.

Публічне акціонерне товариство «Завод «ТОЧМАШ» (надалі Товариство) місцезнаходження: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Петропавлівська, 34 повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 25 квітня 2017 року о 12-00 за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Петропавлівська, 34, адміністративний корпус, кімната №210.

Проект порядку денного: 1.Обрання лічильної комісії загальних зборів, затвердження регламенту роботи та порядку проведення зборів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 2.Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3.Звіт Наглядової ради про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4.Звіт та висновки Ревізійної комісії про підсумки роботи за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.5.Затвердження річного звіту, балансу та фінансової звітності Товариства за 2016 рік. 6.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. 7.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними. 8.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними. 9.Затвердження прийнятих органами управління рішень та вчинених правочинів.10.Прийняття рішень про вчинення Товариством значних правочинів. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 1. По першому питанню порядку денного:«Обрання лічильної комісії загальних зборів, затвердження регламенту роботи та порядку проведення зборів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування»:
  1. На час проведення загальних зборів обрати лічильну комісію в складі: голова лічильної комісії Охтіна Катерина Сергіївна, члени лічильної комісії: Бічев Володимир Федорович, Миколаєнко Сергій Олексійович.
  2.  Затвердити наступний регламент роботи та порядок проведення зборів: Доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин, виступи і відповіді на питання - до 3 хвилин, довідки - до 1 хвилини. Всі запитання і пропозиції стосовно питань порядку денного надавати в момент розгляду таких питань тільки у письмовій формі. Учасники та присутні на зборах можуть висловлюватися з місця тільки з дозволу Голови Зборів.
  3.  Порядок голосування з питань порядку денного Зборів: голосувати за допомогою бюлетенів, форми і тексти (зміст) яких (з проектами рішень, з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування) затверджені рішенням Наглядової ради.
  4. Затвердити порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, визначені рішенням Наглядової ради, а саме: бюлетені для голосування з питань, включених до порядку денного засвідчуються та видаються акціонеру (представнику акціонера) реєстраційною комісією під час реєстрації учасників зборів. Бюлетені для голосування засвідчуються підписом члена реєстраційної комісії.
 2. По другому питанню порядку денного:«Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» за 2016 рік затвердити.
 3. По третьому питанню порядку денного:«Звіт Наглядової ради про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»: Звіт Наглядової ради ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» про роботу за 2016 рік прийняти до відома.
 4. По четвертому питанню порядку денного:«Звіт та висновки Ревізійної комісії про підсумки роботи за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про підсумки роботи ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» за 2016 рік затвердити.
 5. По п’ятому питанню порядку денного:«Затвердження річного звіту, балансу та фінансової звітності Товариства за 2016 рік»: Затвердити річний звіт, баланс та фінансову звітність ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» за 2016 рік.
 6. По шостому питанню порядку денного:«Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році»: Інформацію про фінансові результати діяльності ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» за 2016 рік прийняти до відома.
 7. По сьомому питанню порядку денного:«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними»:
  1. Питання щодо прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради не розглядати.
  2. Визначити, що діючі члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі на підставі договорів укладених Товариством з кожним членом Наглядової ради, умови яких затверджені рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 22.04.2015 р.
 8. По восьмому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними»:
  1. В зв’язку з закінченням терміну повноважень відкликати Ревізійну комісію Товариства у повному складі та припинити повноваження її членів.
  2. Відповідно до Статуту Товариства обрати Ревізійну комісію ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» у кількості трьох осіб терміном на пять років. Провести кумулятивне голосування щодо обрання до складу Ревізійної комісії ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» кандидатів, включених до бюлетеня №8К.
  3. Визначити, що обрані члени Ревізійної комісії будуть виконувати свої обов’язки на безоплатній основі на підставі договорів з Товариством. Затвердити умови цих договорів.
  4. Уповноважити Голову Правління Артазея В.І. підписати від імені Товариства договори з членами Ревізійної комісії ПАТ «Завод «ТОЧМАШ».
 9. По дев’ятому питанню порядку денного:«Затвердження прийнятих органами управління рішень та вчинених правочинів.
  1. Затвердити рішення Наглядової ради ПАТ «Завод «ТОЧМАШ», прийняті за період з 26 квітня 2016 року по 24 квітня 2017 року.
  2. Затвердити правочини, вчинені виконавчим органом ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» за період з 26 квітня 2016 року по 24 квітня 2017 року.
 10. По десятому питанню порядку денного: «Прийняття рішень про вчинення Товариством значних правочинів. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року»:
  1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» протягом року, що пов’язані з передачею в іпотеку цілісного майнового комплексу ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» та передачею в заставу обладнання заводу.
  2. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» протягом року, що пов’язані з відчуженням непрофільних активів заводу, шляхом їх продажу та(або) шляхом передачі їх до статутних капіталів господарських товариств. Затвердити перелік непрофільних активів, які доцільно реалізувати та (або) передати до статутних капіталів господарських товариств (перелік додається).
  3. Уповноважити Наглядову раду ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» приймати рішення щодо погодження та контролю дій Правління при укладанні зазначених в п.1 та п.2 правочинів згідно чинного законодавства та кон’юктури ринку. При передачі активів до статутних капіталів господарських товариств, уповноважити Наглядову раду ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» погоджувати установчі документи та рішення цих господарських товариств, в тому числі погоджувати назву, місцезнаходження та види діяльності товариств, розмір їх статутного капіталу, розміри та вартість внесків учасників, кандидатури керівників, надати повноваження підписувати протоколи зборів засновників.
  4. Надати Голові Правління ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» повноваження від імені ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» вчиняти правочини і підписувати всі необхідні документи, пов’язані з рішеннями, зазначеним в п.1 та п.2, за погодженням з Наглядовою радою ПАТ «Завод «ТОЧМАШ», в тому числі видавати довіреності на підписання цих документів.

Реєстрація учасників зборів 25 квітня 2017 р. з 11-00 до 11- 45 за адресою проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 19 квітня 2017 р. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. З документами щодо порядку денного загальних зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням Товариства в кімнаті №210. Відповідальна особа Гавриш В.І. Довідки за телефоном: (04567) 5-38-93; (044) 467-66-48.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.tochmash.com.ua .


Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік.

04.05.2016 р.

Завантажити документ


Повідомлення про збори акціонерів

25.03.2016 р.

Публічне акціонерне товариство «Завод «ТОЧМАШ» (надалі Товариство) місцезнаходження: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Петропавлівська, 34  повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 26 квітня 2016 року о 12-00 за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Петропавлівська, 34, адміністративний корпус, кімната №210.

Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів, 2. Звіт Правління  про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за  2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.3. Звіт  Наглядової  ради про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт та висновки  Ревізійної комісії про підсумки роботи за  2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Затвердження річного звіту, балансу та фінансової звітності  Товариства за 2015 рік. 6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за  результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у  2015 році. 7. Затвердження прийнятих органами управління рішень та вчинених правочинів. 8. Про  попереднє схвалення значних правочинів,  які можуть вчинятися Товариством протягом  року. 

 Реєстрація учасників зборів  26 квітня 2016 р. з 11-00 до 11- 45  за адресою проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 20 квітня 2016 р. Для участі у зборах  необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. З документами щодо порядку денного загальних зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням Товариства в кімнаті №210. Відповідальна особа  Гавриш В.І. Довідки за телефоном: (04567) 5-38-93; (044) 467-55-33.


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

08.12.2015 р.

Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Завод «ТОЧМАШ»
 2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19277566
 4. Місцезнаходження емітента: 08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Петропавловська, 34
 5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (04567) 5-38-93; факс: (04567) 5-38-87
 6. Електронна поштова адреса: ohtina@tehnoprom.com.ua
 7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.tochmash.com.ua.
 8. Вид інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення

Наглядовою радою ПАТЗавод ТОЧМАШ 07.12.2015 р. прийняті наступні рішення про зміну складу посадових осіб емітента:

припинено повноваження: Григорєва Марка Володимировича, на посаді заступника Голови Правління, у зв'язку з переведенням на іншу посаду. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особі не належать акції Товариства. Перебував на посаді з 22.04.2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

призначено: Колівошко Валерія Івановича, на посаду заступника Голови Правління, строком на три роки. Особу призначено в зв'язку з припиненням повноважень попередньої посадової особи. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Протягом останніх п'яти років займався підприємницькою діяльністю. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особі не належать акції Товариства.


Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік.

30.04.2015 р.

Завантажити документ


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

23.04.2015 р.

Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Завод «ТОЧМАШ»
 2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
 3. Місцезнаходження емітента: 08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Петропавловська, 34
 4. Код за ЄДРПОУ: 19277566
 5. Міжміський код та телефон, факс: (04567) 5-38-93; факс: (04567) 5-38-87
 6. Електронна поштова адреса: ohtina@tehnoprom.com.ua

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

1. Загальними зборами акціонерів ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» 22.04.2015 р. прийняті наступні рішення про зміну складу посадових осіб емітента:

переобрано: Бояршина Миколу Івановича, на посаду  члена  Наглядової ради, терміном на три роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі 0,143%. Протягом останніх п’яти років обіймав посади: члена Наглядової ради,  Голови  Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На засіданні Наглядової ради 22.04.2015 р. Бояршина Миколу Івановича обрано Головою Наглядової ради. 

переобрано: Артазея Андрія Івановича, на посаду  члена  Наглядової ради, терміном на три роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Протягом останніх п’яти років обіймав посади: члена Наглядової ради,  Голови  Наглядової ради, Генерального директора. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

переобрано: Валієва Сергія Робертовича, на посаду  члена  Наглядової ради, терміном на три роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Протягом останніх п’яти років обіймав посади: члена Наглядової ради,  Голови  Наглядової ради, директора. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2. Наглядовою радою ПАТ  «Завод «ТОЧМАШ» 22.04.2015 р. прийняті наступні рішення про зміну складу посадових осіб емітента:

подовжено термін повноважень:  Артазея Василя Івановича,  на посаді Голови Правління, строком на три роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Протягом останніх п’яти років обіймав посади: Голови Правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

припинено повноваження:  Макаркіна Сергія Миколайовича,  на посаді заступника Голови  Правління, у зв’язку з закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Перебував на посаді з 2009 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

призначено: Григор’єва Марка Володимировича, на посаду заступника   Голови Правління, строком на три роки. Особу призначено в зв'язку з­ припиненням повноважень попередньої посадової особи. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Протягом останніх п'яти років обіймав посади:директора, виконуючого обов'язки директора. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


Повідомлення про збори акціонерів

19.03.2015 р.

Публічне акціонерне товариство «Завод «ТОЧМАШ» (надалі Товариство) місцезнаходження: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Петропавлівська, 34 повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 22 квітня 2015 року об 11-00 за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Петропавлівська, 34, адміністративний корпус, кімната №210.

Порядок денний:

 1. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів, обрання лічильної комісії.
 2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про підсумки роботи за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Затвердження річного звіту, балансу та фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
 6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.
 7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.
 8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
 9. Прийняття рішення про припинення діяльності Дочірнього підприємства «Торговий дім «ТОЧМАШ». Обрання ліквідаційної комісії, визначення її повноважень та порядку прийняття нею рішень. Затвердження порядку та строків проведення ліквідаційної процедури. Надання повноважень Наглядовій раді Товариства на затвердження ліквідаційного балансу.

Реєстрація учасників зборів 22 квітня 2015 р. з 10-00 до 10- 45 за адресою проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 16 квітня 2015 р. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.З документами щодо порядку денного загальних зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням Товариства в кімнаті №210. Відповідальна особа Гавриш В.І. Довідки за телефоном: (04567) 5-38-93; (044) 467-55-33.


Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік.

28.05.2014 р.

Завантажити документ


Повідомлення про збори акціонерів

24.03.2014 р.

Публічне акціонерне товариство ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» (надалі Товариство)  місцезнаходження: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Петропавлівська, 34  повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 24 квітня 2014 року о 13-00 за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницькийвул. Петропавлівська, 34, адміністративний корпус, кімната №210.

Порядок денний

 1. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів, обрання лічильної комісії.
 2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про підсумки роботи за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Затвердження річного звіту, балансу та фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
 6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році.
 7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Реєстрація учасників зборів 24 квітня 2014 р. з 12-00 до 12- 45 за адресою проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 17 квітня 2014 р.

Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

З документами щодо порядку денного загальних зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням Товариства в кімнаті №210. Відповідальна особа Гавриш В.І.

Довідки за телефоном: (04567) 5-38-93; (044) 467-55-33.


Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік.

28.05.2013 р.

Завантажити документ


Повідомлення про збори акціонерів

15.02.2013 р.

Публічне акціонерне товариство ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» (надалі Товариство)  місцезнаходження: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Петропавлівська, 34  повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 16 квітня 2013 року о 13-00 за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницькийвул. Петропавлівська, 34, адміністративний корпус, кімната №210.

Порядок денний

 1. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів, обрання лічильної комісії.
 2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про підсумки роботи за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. ЗЗатвердження річного звіту, балансу та фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
 6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» за 2012 рік

table

Реєстрація учасників зборів 16 квітня 2013 р. з 12-00 до 12- 45 за адресою проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 10 квітня 2013 р.

Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

З документами щодо порядку денного загальних зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням Товариства в кімнаті №210. Відповідальна особа Гавриш В.І.

Довідки за телефоном: (04567) 5-38-93; (044) 467-55-33.


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік.

28.05.2012 р.

Завантажити документ


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента.

27.04.2012 р.

Завантажити документ


Повідомлення про збори акціонерів

23.03.2012 р.

Відкрите акціонерне товариство«ЗАВОД «ТОЧМАШ» місцезнаходження: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Петропавлівська, 34 (надалі Товариство) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 24 квітня 2012 року о 12-00 за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Петропавлівська, 34, адміністративний корпус, актовий зал.

Порядок денний

 1. Обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів.
 2. Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства.
 3. Затвердження звіту Наглядової ради про роботу за 2011 рік.
 4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про підсумки роботи за 2011 рік.
 5. Затвердження річного звіту, балансу та фінансових результатів Товариства за 2011 рік.
 6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.
 7. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства, обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових чи, трудових договорів (контрактів) членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів).
 8. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства, обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів.
 9. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
 10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Реєстрація учасників зборів 24 квітня 2012 р. з 11-00 до 11- 45 за адресою проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 18 квітня 2012 р.

Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

З документами щодо порядку денного загальних зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням Товариства в актовому залі. Відповідальна особа Гавриш В.І.

Довідки за телефоном: (04567) 5-38-93; (044) 467-55-33.